Jämtlandskvinnor Wikia
Advertisement

Alma Renborg[]

AlmaRenborg.jpg


Alma Ingeborg Larsson Renborg föddes den 5 oktober 1850 i Hova, Skaraborgs län.

Hennes föräldrar var grosshandlaren Carl August Larsson född 13 juni 1823 död 1890 och Lovisa Charlotta Bergström född 22 oktober 1823. Hennes syskon var Hjalmar Birger Paulus född 1853, Hildur Serafia född 1857, Anna Astrea född 1859, Sigge Viktor Stefanus född 1861. Mamman dog 1864 och familjen flyttade till Storkyrkoförsamlingen, Stora Nygatan i Stockholm 1866.

Alma utexaminerades från Statens högre lärarinneseminarium 1871. Tjänstgjorde i Stockholm i Schückska skolan. Hon flyttade 1879 till Filipstad där hon var föreståndarinna för Filipstads elementarläroverk för flickor. Hennes far hade tagit namnet Renborg i Stockholm, Alma fick därmed namnet Renborg. Hon flyttade till Östersund 1884.


År 1900 i folkräkningen bodde hon på gård 311 i Östersund.

År 1907 flyttade hon från Östersund till Stockholm.

Flickskolan.jpg


1884 startade flickskolan i Östersund. Flest elever hade skolan 1957. Sista klassen gick ut 1967. Byggnaden revs 1970. Den första föreståndarinnan var Alma Renborg (1884-1907). Hon efterträddes av Maria Creutz (1907-1921).Jämtlands tidning i Östersund den 15 Augusti 1884. Den dagen står denna notis:

"Till föreståndarinna och första lärarinna vid Östersunds nyinrättade lärowerk för flickor har styrelsen för nämnda lärowerk utsett fröken Alma Renborg, förut föreståndarinna för Filipstads elementarläroverk för flickor."

I Jämtlands tidning den 6 september annonserar skolstyrelsen åter:

"Elementarläroverket för qvinlig ungdom. Anmälningar till inträde såväl i elementarläroverket som till den därmed förenade förberedande skolan mottagas hädanefter af läroverkets föreståndarinna Fröken A. Renborg hvilken för sådant ändamål träffas i sin bostad, J. P. Jonsons gård invid Gästgivaregården, alla dagar kl. 10-12 f.m. För undervisningens ordnande är det af största vigt att intresserade fortast anmälas.

Protokoll den 30 september:

"I Östersunds Elementarläroverk för qvinlig ungdom börjas undervisningen Måndagen den 6 Oktober kl. XI f. m. då de anmälda eleverna hafva att inställa sig å skolans samlingssal. Styrelsen."

Och så har den efterlängtade dagen kommit, Jämtlands tidning skriver den 14 oktober:

"Östersunds elementarlärowerk för flickor började i måndags i förra weckan sin werksamhet. Elewernas antal war i lördags 57. Lärowerket förestås af fröken Alma Renborg. Biträdande lärarinnor äro fröknarne Hanna Sjöström, Anna Perman, Betti Bünsow och Amanda Wiklund, hvarjemte stadspredikanten Bodén bestrider några timmars lektion i weckan. Musikdirektören A. F. Blomström leder underwisningen i sång. Gymnastiköfningarne, för hvilka lokal kommer att begäras i nya folkskolan, skola ledas af löjtnant Guinchard. Den med lärowerket förenade småskolan trädde redan den 15 september i werksamhet."

Skolan hade åtta årsklasser. De två första var förberedande ”småskola”. Sedan fick man avlägga prov för att gå vidare till själva flickskolan som var upp till sex år. De ämnen man läste var: Modersmålet, Välskrivning, Räkning, Kristendom, Historia, Geografi, Naturkunnighet, Tyska, Teckning, Handarbete, Gymnastik, Musik och sång samt Franska – fritt tillval i 5:an och 6:an.

Alma var kontaktperson för Fredrika Bremer förbundet i Östersund.

Framsida 1906.jpg


Lokalavdelningen av FKPR bildades 14 december 1903 på initiativ av Hildur Kramer Hallström och Alma Renborg, som var föreningens första ordförande från år 1903. FKPR:s medlemmar kom i första hand från medelklassen och arbetade bland annat som lärare, skolföreståndare, affärsbiträden, banktjänstemän, telegrafister, sömmerskor eller drev pensionat och butiker.

Alma Renborg Östersund var medlem i centralstyrelsen för Landsföreningen och lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt i flera år.Utdrag från verksamheten i Östersund 1904:

Medlemsantal 54. Ordförande: skolföreståndarinnan fröken Alma Renborg. Diskussionsaftnar öfver sociala frågor hafva anordnats, vid hvilka löljande ämnen behandlats: bostadsfrågan, kvinnans deltagande i det sociala arbetet, särskildt den gifta kvinnans, tjänarinnefrågan, egnahemsfrågan. För spridande af den kvinnliga rösträttsrörelsen och vidgande af kvinnans sociala intressen ha till kvinnor inom de större landsortssamhällena i länet utsändts Stockholmsföreningens flygskrifter jämte ett af föreningens egna stadgar åtföljdt cirkulär med uppmaning att bilda rösträttsföreningar. Föreningen har tillställt herrar Staaff och Lindhagen ett sympatiuttalande för deras i riksdagen väckta motioner om vidgande af kvinnans samhälleliga rätt och har äfven till länets riksdagsmän sändt en skriftlig uppmaning att behjärta de framkomna motionerna. Till de pressorgan på orten, som omfattat ofvannämnda motioner med intresse, har föreningen uttalat sitt tack. Föreningen har arbetat för kvinnornas deltagande i de kommunala valen.

Utdrag från verksamheten i Östersund 1906:

Medlemsantal 60. Ordförande: skolföreståndarinnan fröken Alma Renborg. Styrelsen har sammanträdt 7 gånger, föreningen 3, däraf ett offentligt möte. Vid årsmötet lämnade ordföranden redogörelse för Centralstyrelsemötet i Norrköping och vid ett senare möte en berättelse från kvinnliga rösträttskongressen i Köpenhamn jämte en kortare framställning af den kvinnliga rösträttsfrågans närvarande läge. Föredrag har i början af året hållits af dr Lydia Wahlström öfver ämnet: "Bör det offentliga lifvet längre undvara kvinnan?" Detta mottogs med allmän sympati. Länets riksdagsmän hafva interpellerats, dels muntligen dels skriftligen, angående deras ställning till kvinnans politiska rösträtt och frågans lösning, och därjämte hafva till dem samt till en af Första och en af Andra kammarens riksdagsmän inom öfriga län uppmaning utgått att behjärta kvinnornas kraf på medborgarrätt. I öfrigt har föreningens verksamhet under året hufvudsakligen koncentrerats på namninsamlingen, för hvilken efter dr Wahlströms fördrag intresset inom samhället blef rätt lifligt, och arbetet sköt god fart, men lyckades man ej trots energiska ansträngningar vinna den allmänna anslutning, som början ingaf förhoppning om. Kanske detta delvis är att tillskrifva de ogynnsamma kommunikationer, som här råda, och som göra ett personligt arbete utåt landsbygden svårt. Cirka 8,000 listor hafva jämte flygskrifter spridts i staden och länet, dels genom bref till yrkesutöfvande kvinnor på landsbygden, dels, och detta till större delen, såsom tidningsbilagor. Ett offentligt möte har anordnats, och härtill hafva särskildt inbjudits alla kvinnliga korporationer inom staden. Genom listorna har ett större antal föreningsmedlemmar erhållits.

En notis: 1884 den 22/9 På aftonen kl. 8 blef fröken Renborg, förest. för nya flickskolan, af en lömsk niding illa skuren med knif i ena klinkan (ur Sven Johan Kardells dagbok)

Alma dog ogift i Lidingö den 9 oktober 1925.


Text: Kerstin Ellert

Källor:

Fotona från Föreningen Gamla Östersund

Kyrkböcker

Rotemansarkivet Stockholm

Alma Renborg 70 år i Idun ; 1920:43

Gerd Larsson: Östersunds flickskola, en kort historik. Föreningen Gamla Östersunds årsskrift ; 1966

Ur Sven Johan Kardells dagbok. Föreningen Gamla Östersunds årsskrift ; 1977

Landsföreningen och lokalföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1904, 1906 och 1907

Jämtlands tidning

Advertisement